Banner_19
Regalia Gold Hotel
regal touch in your way

会议

14

会议室

Regalia Gold将是组织重要会议、活动、研讨会或合约签署的最可靠选择之处。 位于40楼,配备了现代化的设备、桌子和椅子可以根据不同主题的性质灵活地布置,有望成为超出客户期望的地方。

面积: 173m2
地点: 40楼

 

Liên hệ đặt phòng họp & hội nghị:

Điện thoại: (+84) 258 35 9999

Email: info@regaliagoldhotel.com.vn